Maraton Travel :
Maraton Travel :
Filtreaza ofertele dupa:
Tara:
Regiune:
Oras:

Stiri
 ANGAJAM Agent turism
VACANTE de sezon
 Sfanta Maria
 Pelerinaje
 Revelion
 Paste
 Parcuri de distractie
TURISM EXTERN
 Oferte speciale extern
 Programe Sociale si Seniori
 Circuite turistice
 Sejururi
 Croaziere
 Destinatii Exotice
 Rezervare online hotel
TURISM INTERN
 Cazare in Romania
 Delta Dunarii
 Inscrieri Timpurii
 Litoralul romanesc
 Oferte Seniori / Sociale
 Oferte speciale Intern
 Oferte Weekend
 Statiuni Balneare
 Statiuni Montane
 Tratament pe litoral
 Turism Rural
TRANSPORT
 Brasov - Aeroport Otopeni
 Bilete Avion
 Rent A Car
ALTE SERVICII
 Asigurari Medicale
 Conferinte
 Bilete Concerte


Brevet Turism: nr.1033 09.07/1998
Licenta Turism: A 424 / 03.01.2019

Polita de asigurare seria I Nr 52468 valabila pana la 31.12.2019

Va aflati aici: Prima pagina > Protectia datelor

Protectia datelor

10 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Datele cu caracter personal prelucrate de MARATON SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor.

În contextul rezervarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri comercializate de catre MARATON SRL, si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, MARATON SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de înregistrare TVA (daca este cazul).

10.2. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre MARATON SRL, exclusiv în scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, în calitate de calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/împuterniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

10.3. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal doar în urmatorele scopuri:

-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.4. MARATON SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia turoperatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate în prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor MARATON  SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

10.5. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamna orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt organism careia (caruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fara a se limita la: tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, alte persoane fizice si/sau juridice implicate în prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor servicii turistice, desfasurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri, autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri întemeiate si expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre MARATON SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti în afara celor mentionati în prezentul document.

10.6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizarii scopului mentionat, MARATON SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor MARATON SRL, pana în momentul în care dumneavoastra sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei în care MARATON SRL prelucreaza datele în baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre MARATON SRL pe durata de timp prevazuta în procedurile interne si/sau vor fi distruse.

10.7. Drepturile persoanelor vizate

În relatia cu MARATON SRL, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamna ca aveti dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii.  

Dreptul de acces înseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara întarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara întarzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea; în cazul în care MARATON SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica în cazul în care decizia:

a)    este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata si un operator de date;

b)    este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c)     are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

10.8. Exercitarea drepturilor dumneavoastra

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa MARATON SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Brasov, Str Harmanului nr 11 B, cod postal 500222 sau prin transmiterea unui e-mail catre incoming@maratontravel.com

10.9. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il întelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

-  faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificata în legislatia în vigoare si  în prezentul document va fi efectuata în scopul rezervarii, intermedierii, ofertarii si/sau comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, desfasurarii evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri;

- faptul ca MARATON SRL va prelucra datele dumneavoastra personale doar în masura în care acest demers este necesar scopului mentionat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

10.10 CONSIMTAMANTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor .............................................. ............................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt în numele sau (lor) ca MARATON SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si varsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si înteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atat a datelor personale proprii, cat si protectia datelor personale ale minorului.


 

06.12.2019
Euro 1 Euro = 4.7785 lei
US Dollar 1 Dolar = 4.3069 lei